Eigen regie
Leidinggeven
Preventie
Rol bedrijfsarts
Werkgeverschap
Zelfregie

Waarom de bedrijfsarts van Mensely altijd een stap verder gaat

Door Ed Moolhuizen
|
20 september 2018
|
leestijd leestijd: 4 minuten

De regie nemen en houden over het verzuim in de organisatie. Daar begint eigen regie. Een bedrijfsarts van Mensely pakt de verantwoordelijkheden die horen bij eigen regie. Dat gaat veel verder dan alleen medische zaken. En precies daarin onderscheid een Mensely bedrijfsarts zich van anderen: hij gaat altijd een stap verder. 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming ) maakt de rol van de bedrijfsarts centraler dan ooit. Dat, in combinatie met de gewijzigde Arbowetgeving, maakt een bewuste visie op hoe om te gaan met verzuim noodzakelijk voor werkgevers. Het is nu meer dan ooit van belang, de bedrijfsarts een prominente rol binnen het proces te geven.

Binnen het Eigen regiemodel is de dialoog tussen leidinggevende en medewerker dus essentieel. Er wordt immers niet gestuurd op het medische model, maar juist op basis van houding en gedrag. De bedrijfsarts is dus geen beslisser in het verzuimproces maar heeft de rol van adviseur van de leidinggevende en de medewerker. Hij stelt ook de (preventieve) vraag: “Hoe kan een medewerker met plezier aan het werk blijven?” 

Vertrouwen leidt tot zelfvertrouwen

Eigen regie draait om anders kijken naar mensen, minder naar problemen, meer naar mogelijkheden en drijfveren. De bedrijfsarts vervult hierin een coachende rol door ruimte te laten, vertrouwen in eigen kunnen te tonen en de regie van de ondersteuning bij de medewerker te laten. Natuurlijk weegt de bedrijfsarts in haar aanpak wel haar professionele oordeel mee. Een voorwaarde is oprecht vertrouwen in de kracht van de ander: vertrouwen geeft zelfvertrouwen. Het is een kunst om de persoonlijke motivatie van de medewerker te vinden. De bedrijfsarts helpt deze naar boven te krijgen. De volgende vragen kunnen een rol spelen:

  • Wat heb je tot nu toe gedaan om te herstellen?
  • Wat zou je anders willen?
  • Wat heb je daarvoor nodig?
  • Welke actie ga je ondernemen?

Ondersteuning bij procesvoering én bij uitvoering

Mensely voorziet in procesbegeleiding in de ontwikkeling van het eigen-regiemodel door bijvoorbeeld het verhelderen van de ambitie, het creëren van draagvlak en het opstellen van een implementatieadvies richting (meer) eigen regie. Daarnaast kunnen onze bedrijfsartsen ook bij de uitvoeringsfase van het ontwikkelproces ondersteunen door het bieden van trainingen en coaching op groeps- of individueel niveau. Zo kunnen leidinggevenden actief met hun werknemers aan de slag. De nadruk ligt hierbij op het versterken van leiderschap om het gewenste resultaat neer te zetten: meer regie op het verlagen van verzuim.

De bedrijfsarts is uiteraard altijd beschikbaar voor de medische beoordeling van de verzuimgevallen en als vraagbaak voor uw leidinggevende. En schroomt daarbij niet om zaken terug te leggen bij de leidinggevende met een advies over hoe te handelen. Onthoud: we nemen de regie niet over, maar we helpen om deze verder te ontwikkelen. 

Onze bedrijfsarts ondersteunt leidinggevenden bij het:

  • voorbereiden van een verzuimgesprek;
  • samen voeren van het verzuimgesprek (3-gesprek);
  • adviseren over het verzamelen van de juiste informatie en de vragen die gesteld mogen worden tijdens een verzuimgesprek;
  • coachen over hoe hij de verzuimgesprekken moet voeren en hoe hij daarin kan en mag onderhandelen en sturen;
  • leren hoe hij verantwoordelijk is voor de re-integratie van de zieke werknemer;
  • laten zien hoe hij moet samenwerken met andere professionals en hoe hij hun adviezen moet omzetten naar de praktijk.

De voornaamste rol van een Mensely-bedrijfsarts: demedicaliseren

Bij meer dan 70% van de verzuimgevallen ligt de oorzaak in de werk- en/of privésfeer. Daarom is demedicaliseren cruciaal in onze aanpak. Dit houdt in dat onze bedrijfsarts haar blik in eerste instantie richt op verzuim en niet op ziekte. Juist de bedrijfsarts kan met haar medische kennis dit onderscheid goed maken.

Medische oorzaak: kijken naar wat wél kan

Als het duidelijk is dat de verzuim oorzaak van het verzuim medisch is dan houdt demedicaliseren in dat de bedrijfsarts nagaat wat de verzuimende medewerker nog wél kan. Dus niet: “U hebt uw been gebroken en kan zes weken niet werken”, maar “U hebt uw been gebroken, welke mogelijkheden zijn er dat u aan het werk blijft?” Deze aanpak gericht op bij het werk betrokken blijven, blijkt bij te dragen aan het herstel en vergroot de kans op snelle en volledige terugkeer naar het werk.

Andere oorzaak: positieve psychologie en ‘coping style’

Indien aan het verzuim andere oorzaken dan ziekte ten grondslag lijken te liggen -zoals privéproblemen, demotivatie of conflicten op het werk- dan houdt demedicaliseren in dat de bedrijfsarts vooral de problemen die tot het verzuim leiden aan de orde stelt (‘Uw maagpijn is na uw scheiding toegenomen’). Ook zal zij de manier waarop de verzuimende medewerker met zijn tegenslagen omgaat (coping style) met hem bespreken. Bij deze aanpak werkt de bedrijfsarts nauw samen met de leidinggevende, want die moet het gedrag van de verzuimende medewerker in de dagelijkse praktijk verder beïnvloeden. En ook in deze gevallen geldt steeds: welk passend werk kan de werknemer nog wel oppakken?

Door te demedicaliseren kijkt de bedrijfsarts van Mensely meer naar mogelijkheden en minder naar klachten. Klachten betekenen immers niet automatisch dat iemand niet zou kunnen werken. In de eerste plaats richt de bedrijfsarts zich op het zoveel mogelijk op een verantwoorde manier inzetbaar houden van de verzuimende medewerker.

Alles is gericht op preventie

Een Mensely-bedrijfsarts beoordeelt hoe de werknemer omgaat met problemen, hoe zijn motivatie is, welke zorg hij consumeert. Ook neemt zij ‘diversiteit’ mee in de analyse, omdat culturele aspecten invloed kunnen hebben op het (verzuim) gedrag van werknemers. Door deze uitgebreide analyse tijdens het gesprek worden werknemers zich ervan bewust dat verschillende elementen van invloed zijn en dat zij zelf invloed hebben op hun gedrag. Door deze aanpak gaat er zelfs van het gesprek al een preventieve werking uit. 

Kortom: de bedrijfsarts van Mensely is meer dan een arts.

Meer weten? Neem contact op met Martijn Berendsen