Noodzakelijke medische gegevens
Medische gegevens zijn gegevens van gevoelige aard waarvoor strenge wettelijke eisen gelden. Een werkgever mag in het kader van zijn loondoorbetalingsverplichting en voor de re-integratie een beperkt aantal noodzakelijke gegevens verwerken van zijn zieke werknemers. Zo mag hij onder meer vragen naar de verwachte duur van het verzuim. De werkgever mag niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte.

Hieronder vind je een overzicht van gegevens die je wel / niet mag vragen en wel / niet mag opslaan:

Gegevens waar je zelf naar mag vragen
De werkgever zelf mag bij de ziekmelding de volgende informatie aan de werknemer vragen:

Gegevens die je mag opslaan
Gegevens door de bedrijfsarts of arbodienst aan de werkgevers mogen worden gecommuniceerd en derhalve door de werkgever mogen worden verwerkt:

Gegevens waar je niet naar mag vragen / die je niet op mag slaan
Alle mogelijke overige (sociaal) medische gegevens zijn voor de werkgever niet noodzakelijk in het kader van de loondoorbetalingsverplichting noch in het kader van de begeleiding en/of re-integratie van de werknemer en vallen derhalve onder het medisch beroepsgeheim. Dit betreffen de volgende gegevens:

De werkgever mag ook gegevens over aard en oorzaak van de ziekte die vrijwillig door de werknemer zijn verstrekt, niet opslaan. Slechts in uitzonderlijke situaties mag de werkgever informatie die vrijwillig door de werknemer is verstrekt opnemen in het personeelsdossier. Een belangrijk criterium hierbij is of er een noodzaak is om deze gegevens op te slaan.

Heb je toch nog een aanvullende vraag? Kijk tussen de veel gestelde vragen met antwoorden.